Videos

Watanabe Sensei demonstration

Shioda Gozo demonstration

 

Origins of Yoshinkan Aikido